Harga

o Ijazah SD Rp 1.800.000,-
o Ijazah SMP Rp 1.200.000,-
o Ijazah SMA Rp 2.200.000,-
o Ijazah DIII Rp.3.750.000,-
o S1 Rp4.250.000,-
o Ijazah S2 Rp 6.000.000,-
o Kartu Keluarga (Aspal) Rp 500.000,-
o EKTP Rp 850.000,-
o KK/KTP  (1 set) Rp 1.350.000.-
o Surat Nikah/Akte nikah Aspal Rp 1.750.000
o Akte Lahir Aspal Rp 1.750.000,-
o STNK Aspal Rp kosong bahan
o BPKB mobil Rp kosong bahan
        *Harga mobil/motor sama
o Rekening Koran Aspal Rp 500.000,- (per lembar bulanan)
o Sertifikat Rumah/Tanah Aspal Rp 7.000.000
o PBB Aspal Rp 1.000.000
o TDP Aspal  Rp 1.000.000
o SIUP Aspal Rp 1.000.000
o Sertifikat TOEFL ITP  Rp 750.000,-

Comments are closed.